PRIVACY POLICY

Advocatenkantoor Logemann, gevestigd aan de Balthasar Bekkerwei 104 (8914 BE) te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.advocatenkantoor-logemann.nl/
Balthasar Bekkerwei 104 8914 BE Leeuwarden
+31 58 76 76 032

Paul Logemann is de Functionaris Gegevensbescherming van Advocatenkantoor Logemann. Hji is te bereiken via info@advocatenkantoor-logemann.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Advocatenkantoor Logemann verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Advocatenkantoor Logemann verwerkt persoonsgegevens wanneer deze persoonsgegevens achter worden gelaten middels het formulier op onze website. Ook verwerken wij gegevens die door cliënten en/of justitie worden aangeleverd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Advocatenkantoor Logemann verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Justitiële documentatie
 • Burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. In de context van de door ons verleende diensten als strafrechtadvocaat aan minderjarige in strafzaken of in het geval van  preventieve of adviesdiensten die rechtstreeks aan een kind worden aangeboden, is de toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt niet vereist. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige waar dat wel is vereist, willen wij u vragen contact met ons op te nemen via info@advocatenkantoor-logemann.nl. Bij de constatering van onrechtmatigheden zal de informatie worden verwijderd.

Wij raden ouders in zijn algemeenheid aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over minderjarige kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Het doel en de grondslag voor de verwerking van gegevens:
Advocatenkantoor Logemann verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contant met u op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Bij wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of de rechtbank.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Advocatenkantoor Logemann neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocatenkantoor Logemann) tussen zit.

Bewaartermijnen:
Advocatenkantoor Logemann bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De dossiers en gegevensdragers dienen conform de wettelijke termijn te worden bewaard:

Verjaringstermijn rechtsvordering opvragen van stukken 5 jaar na einde bemoeienis met de zaak
Bewaartermijn van administratieve gegevens 7 jaar
Bewaartermijn gegevensdragers 7 jaar
Bewaartermijn op grond van de AWR 7 jaar
Neerlegging van de praktijk 5 of 20 jaar
Verjaringstermijn voor beroepsfouten 5 of 20 jaar

Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens m.b.t. derden:
Het beroepsgeheim van advocaten vormt een legitieme beperking voor het doorgeven van informatie aan derden. Advocatenkantoor Logemann verkoopt uw gegevens daarom niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Advocatenkantoor Logemann blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Advocatenkantoor Logemann deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Advocatenkantoor Logemann blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt advocatenkantoor Logemann uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Advocatenkantoor Logemann verstrekt gegevens (binnen haar geheimhoudingsverplichting) uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
Advocatenkantoor Logemann gebruikt alleen technische, functionele cookies en  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heef u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door advocatenkantoor Loemann en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

Wenst u gebruik te maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@advocatenkantoor-logemann.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Advocatenkantoor Logemann zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Advocatenkantoor Logemann wilt u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Advocatenkantoor Logemann neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@advocatenkantoor-logemann.nl

Loading...