Algemene voorwaarden

 

  1. Algemeen

1.1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de advocaat met wie cliënt de dienstverleningsovereenkomst is aangegaan(hierna: de advocaat), naar buiten tredend onder de naam Advocatenkantoor Logemann. De ondernemingsvorm van de advocaat is een eenmanszaak.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen de advocaat en cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van de advocaat met, voor of jegens cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassingverklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door de advocaat ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

  1. Verplichtingen partijen

2.1. De advocaat zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De advocaat staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat en neemt slechts een inspanningsverplichting aan en geen resultaatsverplichting.

2.2. Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door de advocaat verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan de advocaat te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan de advocaat verstrekte gegevens en informatie.

  1. Aansprakelijkheid

3.1. Zodra cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens de advocaat heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens de advocaat schriftelijk aan de advocaat mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens de advocaat een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de advocaat aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.

3.2. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), voor zover de advocaat die krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de aan de advocaat in het desbetreffende kalenderjaar door cliënt betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 50.000,00 (inclusief BTW).

3.3. De advocaat is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van de advocaat gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De Aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 3 geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden) van de advocaat en/of zijn/haar werknemers.

3.4. Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan de advocaat door cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënt te aanvaarden.

3.5. Indien de uitvoering van een opdracht van cliënt mee brengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan de advocaat verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door de advocaat aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is de advocaat niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

  1. Honorarium en betalingsverplichtingen

4.1. De advocaat brengt voor zijn/haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief ad € 250,00 per uur, (te vermeerderen met 21% BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden. De advocaat heeft het recht het door hem/haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. De advocaat is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

4.2. Indien de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, zal de advocaat cliënt daaromtrent informeren. Cliënt mag afzien gebruik te maken van het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Cliënt dient dit zo spoedig mogelijk aan de advocaat mede te delen. In dat geval is cliënt het uurtarief zoals vermeld in artikel 4.1. van deze voorwaarden verschuldigd.

4.3. De advocaat kan geen derdengelden ontvangen, omdat geen derdengeldenstichting ter beschikking staat.

4.4. Betaling van de declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een tekortkoming van cliënt uit hoofde van de nakoming door cliënt van zijn jegens de advocaat geldende betalingsverplichting ter zake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van de advocaat die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

4.5. De advocaat heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij aan cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs verschuldigd zal zijn. Voor het doel van deze bepaling wordt onder cliënt mede begrepen groepsmaatschappijen en/of meerderheidsdeelnemingen van cliënt. De advocaat is, indien tijdige betaling van de declaraties uitblijft, gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van de verstrekte opdracht op te schorten.

  1. Overig

5.1. De advocaat en cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

5.2. De advocaat kan geen beroep doen op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de beroepsorganisatie. De advocaat oefent in voorkomende gevallen rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden eerst uit na verkregen toestemming van de Deken van de toepasselijke Raad van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.3. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

5.4. Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van cliënt. Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door cliënt aan de advocaat gegeven opdracht worden beslecht overeenkomstig de klachtenprocedure, waarvan een weergave in de nader opgegeven website van de advocaat is vermeld. Indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor interne behandeling, dan wordt dat geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de advocaat kantoor houdt. Niettemin is de advocaat in het laatste geval gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats casu quo de vestigingsplaats van cliënt.

5.5. Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.

Loading...