ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Advocatenkantoor Logemann. 

ARTIKEL 2 INSPANNINGSVERBINTENIS

Voor alle diensten van Advocatenkantoor Logemann geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Advocatenkantoor Logemann voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.

ARTIKEL 3 OPDRACHT

Na aanvaarding van de opdracht worden de gemaakte afspraken door Advocatenkantoor schriftelijke bevestigd. In de opdrachtbevestiging staat de opdracht vermeld, een indicatie van de haalbaarheid van de zaak en de afspraken over de gehanteerde tarieven en het honorarium. Indien de opdrachtgever zich niet in de opdrachtbevestiging kan vinden dient deze dat binnen uiterlijk drie dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar te maken aan Advocatenkantoor Logemann.

Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk uitgevoerd door Advocatenkantoor Logemann. Advocatenkantoor Logemann is, indien noodzakelijk, vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging c.q. waarneming voor het optreden in rechte.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Logemann is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaats vindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Over de omvang van dekking van de aansprakelijkheidsverzekering wordt desgevraagd door Advocatenkantoor Logemann inlichtingen vertrekt.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN ADVOCATENKANTOOR LOGEMANN

Advocatenkantoor Logemann zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden. Alle opdrachten worden door Advocatenkantoor Logemann uitgevoerd met in achtneming van de hiervoor gestelde regels door de Nederlandse Orde van Advocaten.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Advocatenkantoor Logemann is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Advocatenkantoor Logemann leiden.

ARTIKEL 7 INSCHAKELEN VAN DERDEN

Advocatenkantoor Logemann zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor Logemann is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Logemann aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

ARTIKEL 8 VOORSCHOT

Advocatenkantoor Logemann is gerechtigd, zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. De hoogte ervan zal door Advocatenkantoor Logemann in redelijkheid worden vastgesteld. Advocatenkantoor Logemann zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld.

ARTIKEL 9 TARIEVEN EN HONORARIUM

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Logemann dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de door Advocatenkantoor Logemann jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW. De bestede tijd wordt gerekend in eenheden van zes minuten en afgerond naar boven. Kosten die Advocatenkantoor Logemann namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden gescheiden in rekening gebracht. Een percentage van 7% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen niet slechts kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en e-mailkosten, maar ook bijvoorbeeld alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten.

ARTIKEL 10 BETALING

Advocatenkantoor Logemann zendt, tenzij anders is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11 STICHTING DERDENGELDEN EN VERREKENING

Advocatenkantoor Logemann zal gelden ten behoeve van de opdrachtgever laten ontvangen door de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Logemann. Advocatenkantoor Logemann bevordert dat aan de opdrachtgever toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden doorbetaald. Door acceptatie van de opdrachtbevestiging verleent de opdrachtgever reeds nu toestemming de door Advocatenkantoor Logemann en/of Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Logemann ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden, te verrekenen met de bedragen die de opdrachtgever op basis van verzonden declaraties aan Advocatenkantoor Logemann is verschuldigd. Over de eerste 30 dagen zijn Advocatenkantoor Logemann en/of de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Logemann geen rente verschuldigd over gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn ontvangen. Vanaf de 30e dag is een rente verschuldigd van 2% op jaarbasis.

ARTIKEL 12 BEWAREN GEGEVENS

Advocatenkantoor Logemann zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 10 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

ARTIKEL 13 PUBLICITEIT

Advocatenkantoor Logemann is in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg, met inachtneming van de privacy van de cliënt, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid, met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is Advocatenkantoor Logemann hierin vrij, mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Logemann en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de bevoegde rechter te Leeuwarden, mag kennis nemen van alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien.