Echtscheidingsrecht

Een echtscheiding of beëindiging van een samenwoning is vaak één van de ingrijpenste gebeurtenissen in een mensenleven. Emoties en grote belangen als geld, woning en kinderen spelen vaak een belangrijke rol. Het is van belang dat u zich goed en deskundig laat adviseren over alle zaken rond om een scheiding.

De eerste vraag die speelt is of u ieder een eigen advocaat in de arm neemt of samen één. Indien u het samen (grotendeels) eens bent over de scheiding en hoe u de zaken wenst af te handelen maar vooral bereid bent om in het belang van de kinderen te handelen kunt u overwegen om samen één advocaat te nemen. Dat scheelt een hoop geld en tijd maar bovendien kunt u beide tot afspraken komen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. De bereidheid om elkaar een nieuwe start te gunnen en het belang van de kinderen voorop te stellen is hiervoor van groot belang. Daarvoor zult u in staat moeten zijn om met elkaar te praten maar vooral ook om te luisteren naar elkaar. Als u dat kan is een gezamenlijke advocaat wellicht iets voor u. Advocatenkantoor Logemann kan in dat geval uw beider belangen behartigen.

Wanneer u niet goed meer kan communiceren en de belangen zover uit elkaar liggen dat er geen overleg meer mogelijk is kunt u ook ieder een eigen advocaat nemen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een "vechtscheiding" wordt. Ook in het geval partijen ieder een eigen advocaat hebben zal mr. Logemann altijd proberen om een oplossing te zoeken om tot een goede scheiding te komen. Overleg waar mogelijk, procederen als het nodig is. Daarbij staan de belangen van de kinderen en zijn cliënt altijd voorop!

Advocatenkantoor Logemann voldoet aan de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht:

  • De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering  (al dan niet door mediation).
  • Hij werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een opvatting waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een die gewonnen of verloren kan worden.
  • De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict beheersbaar te houden. 
  • De advocaat stimuleert dat partijen zaken die aan henzelf over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruik maken van daarvoor geëigende voorzieningen.
  • De advocaat maakt duidelijk dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – worden behandeld.
  • Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder met name het recht op omgang.
  • De advocaat hanteert een professionele distantie, maar deëscaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.
  • De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.
  • De advocaat zorgt dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven, aan beide zijden.
  • De advocaat onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden.