Advocatenkantoor Logemann respecteert de privacy van onze cliënten en de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw gegevens dan ook conform de eisen die de AVG stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Aard van de gegevens:

Ten behoeve van de uitvoering van onze opdrachten en /of advieswerkzaamheden verzamelen wij de navolgende persoonsgegevens: naam opdrachtgever, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, huwelijkse staat en dergelijke. Ook gegevens van derden zoals de gemeente, de Raad voor Rechtsbijstand, tegenpartijen en / of andere derden, rechtbank worden eveneens door ons verwerkt overeenkomstig de voorschriften van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden dienen wij veelal te beschikken over voormelde persoonsgegevens. Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor de uitoefening van de overeenkomst van de opdracht in de betreffende zaak.

Hoe wij gegevens gebruiken die wij verzamelen:

De gegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor het voeren van eventuele procedures en / of advieswerkzaamheden met betrekking tot de verstrekte opdracht of het overigens kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden. De gegevens worden bewaard in (digitale) dossiers welke wij per behandelde zaak bewaren en opslaan. Daartoe wordt ten behoeve van de digitale dossiers gebruikt gemaakt van online opslag van gegevens in ons online-administratiesysteem en dossierbeheer.

Categorie ontvangers:

Gegevens worden gebruikt in en ten behoeve van contact met opdrachtgever en / of tegenpartijen en / of andere betrokkenen. Gegevens kunnen worden verstrekt aan onder andere gerechtelijke instanties, Raad voor Rechtsbijstand, tegenpartijen, derden partijen zoals verwerkers van persoonsgegevens waaronder de ICT-netwerkbeheerder, de leverancier van de door BK&R advocaten mediation gebruikte web-based software ten behoeve van haar praktijkuitoefening, de accountant voor de uitvoering van de boekhouding. Deze hebben toegang tot onze (persoons)gegevens indien en voor zover nodig voor de uitvoering van hun werkzaamheden ten behoeve van ons advocatenkantoor. Met deze derden (“verwerkers”) hebben wij schriftelijke afspraken met betrekking tot de verwerking van deze gegevens en de privacy daarvan en de bescherming van deze gegevens conform de AVG en met inachtneming van andere vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen waaronder bescherming van de toegang van de persoonsgegevens door middel van wachtwoorden en dergelijke.

Categorie ontvangers:

Gegevens worden gebruikt in en ten behoeve van contact met opdrachtgever en / of tegenpartijen en / of andere betrokkenen. Gegevens kunnen worden verstrekt aan onder andere gerechtelijke instanties, Raad voor Rechtsbijstand, tegenpartijen, derden partijen zoals verwerkers van persoonsgegevens waaronder de ICT-netwerkbeheerder, de leverancier van de door Advocatenkantoor Logemann gebruikte web-based software ten behoeve van haar praktijkuitoefening, de accountant voor de uitvoering van de boekhouding. Deze hebben toegang tot onze (persoons)gegevens indien en voor zover nodig voor de uitvoering van hun werkzaamheden ten behoeve van ons advocatenkantoor. 

Rechten betrokkene persoonsgegevens:

Degene van wie wij persoonsgegevens verzamelen heeft het recht om deze gegevens in te zien, desgewenst wijziging en / of rectificatie en / of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Dit kan geschieden door  per een e-mail aan info@advocatenkantoor-logemann.nl met als onderwerp “verzoek persoonsgegevens”. Tegen het verzamelen van de gegevens kan ook bezwaar worden gemaakt door betrokkenen. Wij zullen gehoor geven aan een dergelijk verzoek indien en voor zover dat niet in strijd is met de wettelijke regels met betrekking tot bewaartermijnen, de uitvoering van de overeenkomst daardoor niet wordt belemmerd of wij anderszins een gerechtvaardigd belang hebben bij handhaving van deze gegevens. Wij zullen gegevens verwijderen indien dat wettelijk is toegestaan, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen van dossiers en boekhouding. Betrokkenen kunnen tegen een beslissing van ons kantoor op een gedaan verzoek, bezwaar maken tegen de wijze waarop de gegevens zijn verzameld en / of het gebruik daarvan door een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van gegevens:

Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beheren en te verwerken conform de regels van de AVG. Daartoe hanteren wij onder andere het gebruik van beveiligde internetverbindingen, firewalls, wachtwoordbeheer, back-ups van fysieke bestanden, antivirussoftware en dergelijke. Verwerkers die mogelijk bij de persoonsgegevens kunnen in het kader van de uitvoering van hun taken voldoen eveneens aan de AVG onder andere door het maken van een back-ups, gebruik van beveiligde internetverbindingen, firewalls en dergelijke.

Als u een e-mail stuurt, dan worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.

Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres. 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, webanalyse-service, om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De informatie die hierdoor wordt verkregen, wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe www.advocatenkantoor-logemann.nl gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Bescherming van gegevens

Advocatenkantoor Logemann doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn optimaal beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken, waarbij de hoogst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht.

Links

Www.advocatenkantoor-logemann.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat ons kantoor niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Aanpassen privacy & cookies

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.